Безплатни помощни средства - комбиниран стол, рингова инвалидна количка, антидекубитален дюшек                Безплатно получаване на помощни средства през НЗОК или РЗОК


Безплатно получаване на помощни средства през Здравна каса

      1. Безплатни помощни средства през РЗОК/НЗОК.

      2. Кой има право на безплатни помощни средства.

      3. Ред за получаване.

      Право на безплатни помощни средства през Националната Здравноосигурителна Каса (НЗОК) или през Районна Здравноосигурителна Каса (РЗОК) имат всички гараждани на Република България, които отговарят на изискванията, описани в Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилник за Приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/.

      Съгласно ЗХУ, чл. 73, ал. (1): „Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса“.

      По дефиниция на Закона за Хората с Увреждания (ЗХУ):

 • „Лица с увреждания“ са „лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот“.
 • „Лица с трайни увреждания“ са „лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 %.“

      В контекста на написаното по-горе, право на безплатни помощни средства (медицински изделия) имат:

 • Лица с ТЕЛК (НЕЛК), в който е описано помощното средство от което се нуждаят
 • Лица с ТЕЛК/НЕЛК, които нямат описани помощни средства, но в чието здравно състояние са настъпили последващи здравни проблеми, отговаряши на условията, посочени в ЗИХУ и ППЗИХУ
 • Възрастни, лежащо болни и трудно подвижни лица без ТЕЛК/НЕЛК

      3. Ред за получаване на безплатни помощни средства:

      От 01.07.2022 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) поема дейностите по договаряне, отпускане, заплащане, ремонт и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ). Досега тези функции се изпълняваха от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

      Какво трябва да направите, ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ):

 • Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
 • Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
 • Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледатВашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;

      Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове; Вие или упълномощеното от Вас лице ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;

      Вие ще получите своето помощно средство от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ. Необходимо е да знаете, че:

 •       Заявления за отпускане на помощни средства на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от РЗОК.
 •       Заявления за отпускане на помощни средства на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв. се разглеждат от НЗОК.
 •       Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена или фирми.
 •       „Илмед“ ООД има сключен договор със НЗОК за безплатно отпускане на ПСПСМИ.

      Ние предоставяме на лицата с увреждания безплатни помощни средства през НЗОК/РЗОК - рингови инвалидни колички , комбиниран стол за баня и тоалетна , антидекубитален дюшек , проходилки, патерици, бастуни и други помощни средства за лица с увреждания с високо качество, осигурен гаранционен и след гаранционен сервиз. Доверете се на нас! Изберете Българското!